ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพหมอดิน รุ่น4 มุ่งสู่ยุค 4.0
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่.4 เพื่อยกระดับเครือข่ายหมอดินในด้านสาขาวิชาการด้านต่างๆ.และเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อถอดบทเรียน กระดานดำ จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ -กลุ่มที่1 เรื่องรักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก -กลุ่มที่2 เรื่องหมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย -กลุ่มที่3 เรื่องธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด -กลุ่มที่4 เรื่องการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ -กลุ่มที่5 เรื่องZoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 เป็นประธาน นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง หมู่9 ตำบลวังสามัคคี อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรตำบลวังสามัคคี เข้าร่วมงาน และหมอดินอาสาอำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก เข้าร่วมอบรม จำนวน 214 ราย