ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพหมอดิน รุ่น4 มุ่งสู่ยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ยกระดับหมอดิน รุ่น2 ก้าวสู่ยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ร่วมใจ 5 ส. ปรับภูมิทัศน์สถานี

อ่านเพิ่มเติม... 

แนะนำการดูแลรักษาถั่วพร้าของเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด พัฒนาหมอดิน รุ่น3 ก้าวนำยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ติวเข้มหมอดิน มุ่งสู่ยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม... 

ตรวจงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก.ขุดลอกหนองตอ

อ่านเพิ่มเติม... 

ลงพื้นที่ติดตามการใช้พื้นที่ทำการเกษตรหลังการปรับเปลี่ยน และสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม... 

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ขุดลอกหนองแซว

อ่านเพิ่มเติม... 

สำรวจและประชาคมเกษตรกรในโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม (Zoning By Agri-Map)

อ่านเพิ่มเติม...